Skarpiety

2

Skarpety

- Brudne masz skarpiety
- Sam masz brudne
Wizerunek miasta